Oplaadpunten elektrische auto's

Waar zijn in Korendijk openbaar toegankelijke oplaadpunten?

In Korendijk is op dit moment 1 openbaar toegankelijk oplaadpunt aanwezig. Deze is gerealiseerd bij het winkelcentrum in Zuid-Beijerland.

Eigen oplaadpunt op eigen terrein

Als u op eigen terrein door middel van een aansluiting vanuit de woning een oplaadpunt wilt realiseren, dan is dit mogelijk zonder vergunning. De gemeente financiert deze particuliere oplaadpunten echter niet en verstrekt hiervoor geen subsidie.

Verlengd Privaat Aansluitpunt

Er zijn situaties denkbaar dat een laadpaal in de openbare ruimte gekoppeld wordt aan de eigen huis- of bedrijfsaansluiting. Diverse Nederlandse gemeentes hebben pilots opgestart en/of gedraaid met Verlengd Privaat Aansluitpunten (VPA’s). Een VPA is een oplaadpunt dat geplaatst is in de openbare ruimte en gevoed wordt door een kabel die wordt aangesloten ‘achter’ de elektriciteitsmeter van een woonhuis of bedrijfspand. De aanvrager realiseert een VPA voor eigen rekening. De gemeente Korendijk wil ruimte bieden voor de mogelijkheid voor dergelijke nieuwe ontwikkelingen. Mogelijk leent uw initiatief zich voor een pilot in onze gemeente. Elke situatie vereist een eigen oplossing. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Laden over de stoep

De gemeente Korendijk staat toe dat onder bepaalde voorwaarden voor het opladen van elektrische automobielen een snoer wordt gebruikt dat over het trottoir wordt uitgerold. Er worden hiervoor geen openbare parkeerplaatsen gereserveerd. Ook mag u zelf geen borden plaatsen die de indruk kunnen geven dat anderen niet op deze plek mogen parkeren.

Het besluit waarin dit is geregeld en de hiervoor geldende voorwaarden kunt u vinden op deze website via de link onderaan deze pagina.

Welke marktpartijen kunnen oplaadpunten aanvragen?

In Korendijk is er vrije marktwerking voor oplaadinfrastructuur. Gemeente Korendijk heeft beleidsregels vastgesteld op basis waarvan marktpartijen een vergunning kunnen aanvragen om een oplaadpaal te plaatsen en een verzoek kunnen indienen om een verkeersbesluit te nemen. U doet uw aanvraag dus niet direct bij de gemeente Korendijk, maar bij een marktpartij die de aanvraag bij de gemeente indient.

De gemeente Korendijk betaalt niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een oplaadpunt. Marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden.

Bij ons zijn momenteel de volgende marktpartijen bekend voor publieke punten:

  • Allego. Bij Allego kunt u (kosteloos) uw aanvraag voor een oplaadpunt indienen via de website www.openbaarladen.nl.

Wordt een aanvraag voor een oplaadpunt altijd gehonoreerd?

De gemeente verleent alleen medewerking aan een oplaadpunt aan de openbare weg als u niet op eigen terrein kunt opladen.

Een aanvraag voor een oplaadpunt wordt getoetst aan de beleidsregels voor oplaadinfrastructuur gemeente Korendijk, deze regels zijn te downloaden op deze website via de link onderaan deze pagina. De gemeente toetst onder andere aan:

  • mogelijkheden voor gebruik van nabije oplaadpunten;
  • vindbaarheid;
  • zichtbaarheid;
  • parkeerdruk;
  • doorgang voor ander verkeer en belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair en (openbaar) groen;
  • beheer en aansprakelijkheid.

Komt er een laadpunt voor mijn huis?

Bij de afweging waar een laadpunt wordt geplaatst spelen veel factoren mee, die zijn vermeld in de beleidsregels. De gemeente bepaalt de locatie van het oplaadpunt. Waar mogelijk worden oplaadpunten geclusterd binnen een straal van maximaal 200 meter.

Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd openbaar toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. U krijgt dus geen eigen oplaadpunt.
Oplaadpunten zijn bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk e-rijders er gebruik van kunnen maken.

Hoe lang duurt de behandeling van uw aanvraag?

Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is 18 weken of langer. Daarin is 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces langer.

Ik ben een aanbieder van publieke laadpalen. Kan ik laadpalen plaatsen en beheren in Korendijk?

Gemeente Korendijk heeft beleidsregels vastgesteld voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen. Deze beleidsregels geven duidelijkheid over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent. De beleidsregels vindt u onder aan de pagina. Op basis van deze beleidsregels kunnen marktpartijen een vergunning aanvragen voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Gemeente Korendijk betaalt niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een oplaadpaal.

Gemeente Korendijk kiest voor het verlenen van medewerking aan marktinitiatief. Gemeente Korendijk brengt aan de aanvrager (marktpartij) leges in rekening voor een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Als u op de website wilt worden vermeld, dan kunt u aan de gemeente bevestigen dat u de beleidsregels onderschrijft en dat u op de website wilt worden vermeld. Wilt u uw verzoek schriftelijk via mail indienen bij Ilona.Langelaan@Korendijk.nl.

De palen zijn openbaar, maar niet gratis. De stroom wordt afgerekend door middel van een oplaadpas die verkrijgbaar is bij de verschillende commerciële aanbieders. Voor de parkeervakken bij oplaadpunten in de gebieden waar betaald parkeren is, geldt gewoon de betaalplicht. Indien u in het bezit bent van een parkeervergunning voor de sector waar het oplaadpunt is geplaatst, is deze ook geldig op deze parkeervakken.

Is de gebruikte elektriciteit duurzaam?

Voor deze oplaadpunten wordt groene stroom gebruikt.

Kun je niet een gewoon stopcontact gebruiken om je auto op te laden?

Nee, dat kan niet, omdat een gewoon stopcontact er niet voor is gemaakt om een continue hoge piekstroom van 16 ampère door te geven.

Beleidsregels

De 'Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen' zijn op deze website te downloaden in de rubriek Visie en Beleid - Overige beleidsstukken onder het kopje 'Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer'.

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Leven en Ondernemen | Oplaadpunten elektrische auto's
Deel deze pagina
...een dijk van een gemeente!

Bezoek: Voorstraat 31, 3265 BT Piershil Huisje
Post: Postbus 3708, 3265 ZG Piershil Envelop
14 0186 of 088 647 1700 Telefoon
gemeente@korendijk.nl Envelop
Openingstijden Klok