Pagina opties

Groter
A A
RSS

Anders denken over subsidies (06-12-2017)

Op 1 januari 2017 is de ‘Subsidieregeling samenleving gemeente Korendijk 2017’ in werking getreden.

Met de nieuwe subsidieregeling wordt de vanzelfsprekendheid losgelaten waarmee in het verleden subsidie werd verleend. Korendijk gaat gerichter subsidie inzetten om gemeentelijke beleidsdoelen te bereiken en om maatschappelijke effecten te bevorderen. Met de nieuwe subsidieregeling daagt Korendijk organisaties uit extra inspanningen te verrichten die gericht zijn op de maatschappelijke opgaven van de gemeente. Tegelijk wil de gemeente organisaties uitdagen om aangrenzende en vernieuwende activiteiten te ontwikkelen, die aansluiten bij de beleidsambitie van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om activiteiten voor doelgroepen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Hieronder leest u meer over deze subsidieregeling.

Welke twee soorten subsidies onderscheiden we met deze regeling?

  • Een prestatiesubsidie: een subsidie die aan een aanvrager wordt verleend voor een periode van ten hoogste 12 maanden over welke periode rekening en verantwoording wordt afgelegd aan de subsidieverlener.
  • Een projectsubsidie: een subsidie die aan een aanvrager wordt verleend voor een activiteit met een vooraf vastgestelde looptijd en resultaat, en die extra wordt georganiseerd of bovenop de reguliere activiteiten komt en waarvoor geen prestatiesubsidie wordt verleend.

Wat is de hoogte van de subsidieplafonds in 2018?

Het subsidieplafond voor de prestatiesubsidies is voor 2018 definitief vastgesteld op € 669.345,00. Het subsidieplafond voor de projectsubsidies is voor 2018 definitief vastgesteld op € 25.000,00.

Hoe vaak kan een subsidie worden aangevraagd?

Een prestatiesubsidie kan maar één keer per jaar worden aangevraagd, te weten vóór 1 mei. Voor projectsubsidies zijn er twee aanvraagmomenten per jaar: vóór 1 oktober en vóór 1 april.

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor subsidie?

Op www.overheid.nl kunt u de ‘Subsidieregeling samenleving gemeente Korendijk 2017’ en de Algemene subsidieverordening gemeente Korendijk 2017 vinden. Via deze site kunt u ook de aanvraagformulieren downloaden en een aanvraag indienen.